MEKTÛBÂT-I MEVLÂNA HALİD

Düzenleyen: Dr. Necati Aksu

 
 

BİRİNCİ MEKTUP

(Mevcut değil)


İKİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid (k.s.) bu mektubu Nebiler ve Rasuller (a.s)’in efendisi, Hz. Peygamber Efendimiz (a.s)’e göndermiştir.


ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu Şeyh Mahmut Sahib (ks)’e göndermiştir. Yüce Allah (cc) feyz ve sırlarını üzerimize yağdırsın.


DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid k.s. bu mektubu Yüce Osmanlı Devlet-i Aliyesinin merkezinde bulunan büyük halifelerine göndermiştir. Allah c.c. nurlarını bize de akıtsın.


BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (k.s) bu mektubu, Medine-i Münevvere’deki halifesi olan Şeyh es-Seyyid İsmail el-Berzenci’ye göndermiştir.


ALTINCI MEKTUP

Mevlana Halid (k.s) bu mektubu kardeşi, halifesi Şeyh Mahmut Sahib için göndermiş ve hakka yardım, hakikati ortaya koymak için gerçek din alimlerinden tarikat ve irşadla ilgili konularda fetva istemiştir.

Not: Mevlana Halid (k.s) Süleymaniye’den Şam’a gittiğinde, yerine kardeşi Şeyh Mahmut Sahib’i vekil bırakmıştı. Bunu fırsat bilen fitneciler, Şeyh Mahmut Sahibin keramet ehli olmadığını iddia ederek fitne çıkarmışlar, Mevlana Halid çıkan bu fitneyi ber taraf etmek için ulemadan fetva istemiştir. Bu mektuplar_mhbdan sonra fetva sorulan bir çok zat, bu vasıfların sahibine intisap ederek, onun büyüklüğünü takdir etmişlerdir.


YEDİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; muhlis müridi, merhum, hayır sahibi, Akka vilayetinin hakimi Abdullah Paşa’ya göndermiştir. Abdullah Paşa’yı kazaya teslim olmaya ve ilahi kadere rıza göstermeye davet ediyor.


SEKİZİNCİ MEKTUP

(Mevcut değil)


DOKUZUNCU MEKTUP

Bu mektup, irade-i cüziye meselesinin tahkiki hakkında olup buna “el-ikdu’l-Cevheri fi’l-Fark Beyne Kesbeyi’l-Maturidi ve’l-Eşari” adı verilmiştir.


ONUNCU MEKTUP

Mevlana Halid (k.s) bu mektubu Şam’dan Hilafet Merkezine, sadık müridi Şeyhü’l-İslam ve Müftiyü’l-Enam Mekki Zade Mustafa Asım Efendi’ye (r.a) göndermiştir.


ON BİRİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (k.s) bu mektubu –Allah O’nun nefesinin bereketini üzerimize yağdırsın- merhum talebesi, Bağdat valisi Davud Paşa’ya göndermiştir.


ON İKİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (k.s) bu mektubu Medinetü’s-Selam olan Bağdad’ın halifeler (k.s)’ine göndermiştir.


ON ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu –Allah Teala türbesini nurlu kılsın- Beytullahi’l-Harem’deki halifesi olan allame, el-kamil,molla Ahmet el-Hakkari (ra)’ye göndermiştir


ON DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; (Allah Teala ve Tekaddes, onun sırlarının bereket ve nuruyla bizlere yardım eylesin.) İran vilayetlerinde, Sine’ye bağlı, Sel’üç Bütağ beldesindeki halifesi molla Resul’e gönderilmiştir.


ON BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid bu mektubu; Dımaşk’den, (hilafet-i aliyyenin merkezi İstanbul’da) ihlaslı samimi mürid, Devlet-i Aliyye’nin yüksek rütbelerinde mevki sahibi Bağdat vilayetinin veziri, daha sonra Şam’ın valiliğine tayin edilen Necip Paşa’ya göndermiştir. (Bu zat 1262 senesinde Mevlana Halid’in (ks) türbesini tamir ettirmiştir.)


ON ALTINCI MEKTUP

Hz. Mevlana Halid bu mektubu, Şeyh Seyyid Maruf el-Berzenci’ye göndermiştir. Mevlana (ks)’dan tarikat ehlinden birini irşad kapısından kovmasını talep etmişti. Bunun üzerine Mevlana (ks) bu mektubu göndermiştir.


ON YEDİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks), Allah O’nun nurlarını üstümüze yağdırsın, bu mektubu Dımaşk’dan, allame Molla Yahya el-İmadi’ye cevap olarak göndermiştir.


ON SEKİZİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu allame, bilgin, muhlis Molla Yahya el-İmadi el-Mezüri (ra)’ye cevap olarak göndermiştir.


ON DOKUZUNCU MEKTUP

Allah sırrını yüceltsin, Mevlana Halid bu mektubu, ilk önce Bağdat’ın valisi iken sonradan Şam’ın valiliğine tayin edilen Necip Paşa’ya göndermiştir.


YİRMİNCİ MEKTUP

Allah (c.c) sırrını yüceltsin Mevlâna Halid (k.s), bu mektubu saadet evindeki (İstanbul’da) Halidiyye tarikatının muhlis müridleri ile halifelerine; bazı konularda dikkatlerini celb etmek için göndermiştir.


YİRMİ BİRİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu, saadet merkezindeki, tarikat-ı aliyye’nin bir mensubu olan Ayni Efendiye göndermiştir.


YİRMİ İKİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu Şam’dan Bağdat’a allame muhaddis Şeyh Molla Ali es-Süvedi’ye cevap olarak göndermiştir.


YİRMİ ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu, muhlis olan Malatyalı el-Hac Hüseyin Efendi’ye göndermiştir. Allah kendisine rahmet eylesin. Rıza ve nurunu devamlı olarak üzerine yağdırsın.


YİRMİ DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu, sadık müridi, allame, fazilet sahibi, Molla Yahya el-Mervezi’ye göndermiştir.


YİRMİ BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu, Köysancak’taki halifesi Molla Abdullah el-Celi (r.a)’ye göndermiştir. Allah (c.c) onun feyizlerini üzerimize yağdırsın.


YİRMİ ALTINCI MEKTUP

Mevlana Halid bu mektubu Dımaşk’a (Şam'a) bağlı Tıl köyündeki müridlerine göndermiştir. Allah (c.c) kabirlerini münevver ve kokulu kılsın.


YİRMİ YEDİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu Dımaşk’ta (Şam'da) ikamet eden halifesi ve tekke caminin hatibi Şeyh Ebu Bekr el-Bağdadi (r.a)’ye göndermiştir. (Allah sırrını yüceltsin.)


YİRMİ SEKİZİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu, öz kardeşi muhterem babam Mahmut Sahib’e göndermiştir. Allah (c.c) sırlarını yüceltsin. Hac farizası için 1239 yılında kendisine müsaade etmiş, orada gerekenler hakkında bu mektupta tavsiyede bulunmuştur.


YİRMİ DOKUZUNCU MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu, Mekke-i Mükerreme’de bulunan Mevlana El-Hac Abdulmü’min el-Buhari’ye göndermiştir. Cenab-ı Mevla Teala bizi onun yolunda devam ettirsin.


OTUZUNCU MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu Köysancak halifesi bilgin, allame, merhum Şeyh Abdullah Celizade’ye göndermiştir. Allah sırlarını mukaddes eylesin.


OTUZ BİRİNCİ MEKTUP

Bu mektup Dımaşk’tan yüce halifeliğin merkezi olan İslambol’a müridi ve halis dostu, devlet-i aliyyenin dostu ve yüce ricalinden olan Muhammed Necip Bey’e cevap olarak gönderilmiştir. Allah onun kudsi feyizlerini üzerimize yağdırsın.


OTUZ İKİNCİ MEKTUP

Allah kabrini münevver ve kokulu kılsın. Mevlana Haild (ks) bu mektubu, müridler için zikrin adabı hakkında yazmıştır. Sadat-ı Kiram nezdinde itimat edilen de bu adablardır.


OTUZ ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Allah (c.c) bizleri kendi edebiyle ahlaklanan ve doğru yolu üzerinde sabit olanlardan kılsın. Bu mektup müceddidiye meşrebine göre murakabe ve murakabeden doğan kudsi hakikatları beyan eder.


OTUZ DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Allah (c.c) ondan razı olsun, Mevlâna Halid (ks) bu mektubu; talebesi, muhakkik allame, Seyyid İbni Abidin (r.a)’e icazet olarak göndermiştir.


OTUZ BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid (ks) bu mektubu; icazet olarak fazıl, meşhur hattat Kozan’lı Şeyh Harun (ks) Efendi’ye göndermiştir.


OTUZ ALTINCI MEKTUP

Allah sırrını yüceltsin, Mevlana Halid (ks) bu mektubu; halifesi alim, fazıl, eğribozlu Ahmet Efendi’ye göndermiştir.


OTUZ YEDİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; kardeşi, halifesi Şeyh Mahmud Sahib el-Osmani (ks)’ye Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarında icazet olarak göndermiştir.


OTUZ SEKİZİNCİ MEKTUP

(Mevcut değil)


OTUZ DOKUZUNCU MEKTUP

(Mevcut değil)


KIRKINCI MEKTUP

(Mevcut değil)


KIRK BİRİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; muhlisi, Şeyh İbrahim Efendi’ye Hatme-i Hacegan yapmasına izin vermek için göndermiştir.


KIRK İKİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid’in (ks) bu mektubu Behçetüs-Seniyye adındaki kitapta bulunmaktadır. Kitabın yazarı Şeyh Muhammed bin Abdullah Hani’ye (ks) icazet göndermiştir.


KIRK ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Allah (c.c) onun nurlu ve bereketli feyizlerinden üzerimize yağdırsın. Mevlana Halid (ks) bu mektubu; allame fazıl, Basra kadısı Seyyid Abdulkadir Haydari Efendi’ye göndermiştir.


KIRK DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Cenab-ı Allah bizleri onun kudsi yardımlarıyla şereflendirsin. Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Kudüs-ü Şerif’in halifesi Şeyh Abdullah Ferdi (ks)’ye göndermiştir.


KIRK BEŞİNCİ MEKTUP

Allah (c.c) kendisinden razı olsun. Mevlana Halid (ks) bu mektubu büyük halifesi Şeyh İsmail Şirvani’ye ihtar ve korkutmak maksadıyla göndermiştir.


KIRK ALTINCI MEKTUP

Allah (c.c) onun eşsiz muhabbetinden bize de içirsin. Mevlana halid (ks) bu mektubu büyük alimlerden Dımeşk’in Şafii müftüsü Şeyh Ömer Efendi, meşhur muhaddis Şeyh Abdurrahman Kuzberi ve mevlamız Şeyh Abdurrahman Tayyibi (r.a)’ye yazmıştır. Onların talebine icabet ederek, Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmeluttehaya)’in “Kulun Allah’a yakın olduğu hal secde halidir”(1) mealindeki hadis-i şerifinin manasını tahkik etmiştir.


KIRKYEDİNCİ MEKTUP (Mevcut değil)


KIRK SEKİZİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid (ks) bu mektubu tahsil gördüğü bazı hocalarına göndermiştir. (Talebelik döneminde yazmıştır.)


KIRK DOKUZUNCU MEKTUP

Allah merkadını münevver kılsın. Mevlâna Halid (ks) bu mektubu muhlis ve samimi müridi Necip Paşa’ya (r.a) göndermiştir. Mektupta büyük ve değerli vezir, Suriye’nin valisi, El-Hac Veliyüddin Paşa’nın azl olunduktan sonra tekrar vazifesine atanması için tavsiyede bulunmuştur.


ELLİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid bu mektubu Seyyid Abdulkadir Haydari Efendi’ye göndermiştir.


ELLİ BİRİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; dostu ve muhlisi olan allame büyük alim seyyid Abdülkadir Haydari Bağdadi Efendi’ye (ks) göndermiştir.


ELLİ İKİNCİ MEKTUP

Allah bizleri O’nun bereketi ile şereflendirsin. Mevlana Halid (ks) bu mektubu bir önceki mektupta adı geçen Bağdat’taki Şafi ve Hanifilerin müftüsü, halifesi ve arkadaşı Seyyid Ubeydullah Haydari (r.a)’ye göndermiştir.


ELLİ ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu, eskiden beri muhlisi ve samimi müridi tahkik ehli, sahih ve zayıfı ayıran, Bağdat’ta Hanifilerin müftüsü Seyyid Es’ad Sadreddin el-Haydari (ks)’ye göndermiştir. Allah (c.c) O’nun yüce sırlarını mukaddes eylesin ve O’nun nurlarından üzerimize yağdırsın.


ELLİ DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Süleymaniye’den, eski muhlisi ve sağlam talebesi, büyük alim Bağdat valisi Davut Paşa’ya (ks) göndermiştir. Allah (c.c) onun aziz sırlarını yüceltsin.


ELLİ BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid bu mektubu; eski muhlis dostu samimi mensubu, Basra’nın kadısı, es-Seyyid Abdül-Kadir el-Haydari el-Halidi (r.a) Efendiye göndermiştir.


ELLİ ALTINCI MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Şam’da Köysancak halifesi, celizade, mevlamız Şeyh Abdullah Kaki’ye -Allah rahmet eylesin- göndermiştir. Cenab-ı Allah ve Tekaddes hz.leri ruhunu yüceltip, Cennetü’l-Kurb’a yükseltsin.


ELLİ YEDİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid (ks) bu mektubu; -Allah (c.c) kendisinden razı olsun- Bağdad Seyyidlerinin başı Seyyid Abdül-Aziz el-Geylani Efendi’nin irşadına itina gösterilmesi ve kerem sahibi olan dedelerinin yolunda yetiştirilmesi için Bağdad’taki halifelerine göndermiştir.


ELLİ SEKİZİNCİ MEKTUB

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Yüce hilafetin merkezinde bulunan muhlisi Ragıp Efendi’ye göndermiştir.


ELLİ DOKUZUNCU MEKTUB

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Şam’dan Diyarbakır’daki muhlis muhibbine cevap olarak göndermiştir. Allah (c.c) türbesini rızasının yağmuruyla sulandırsın. Kendisini Cennet’ül-Firdevs’in en yüksek yerlerinde meskun kılsın.


ALTMIŞINCI MEKTUB

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Hindistan memleketi başkentine insanların önderi büyük alim, derin anlayış sahibi, Hind memleketinin muhaddisi, et-Tuhfet’ul-İsna Aşeri’nin yazarı, el-Kerim bin el-Kerim mevlamız Şah Abdülaziz el-Müceddidi’ye göndermiştir.

Bu zat muhaddis Şah Veliyullah ed-Dehlevi’nin oğludur. Allah (c.c) sırlarını yüceltsin. Kabrine nur yağdırsın.


ALTMIŞ BİRİNCİ MEKTUB

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Şeyh Mahmud Sahib’e göndermiştir. Allah (c.c) ruhunu yüceltsin. Süleymaniye’nin hakimi ve amcam hazretlerinin vekili olan muhlisi, merhum Süleyman Paşa el-Babani’ye bazı konularda çalışmalarına yardımcı olması hususundadır.


ALTMIŞ İKİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Basra’nın kadısı, yakın muhlisi, allame, fazilet sahibi, Seyyid Abdülkadir el-Haydari el-Marvaniye’ye göndermiştir. Allah (cc) kendisinden razı olsun.


ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; halifesi allame, büyük zat, seyyid Ubeydullah el-Haydari el-Mervani (r.a) Efendi’ye göndermiştir.

Cenab-ı Mevla Teala bizleri O’nun edep ve terbiyesiyle edeplendirsin. O’nun aşk şarabından bize içirsin.


ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Bağdat’taki kamil halifesi, çok şerefli sohbet arkadaşı Mevlamız Seyyid Ubeydullah el-Haydari Efendi’ye (r.a) cevap olarak göndermiştir. Allah (c.c) sırlarını mukaddes eylesin ve onun teveccühleriyle üstümüze bereket ve feyzler yağdırsın.


ALTMIŞ BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid (ks) bu mektubu; Bağdat’ın halifesi, kamil, muhlis, allame, fazilet sahibi, Seyyid Ubeydullah el-Haydari el-Mervani’ye göndermiştir. Allah CC türbesini rıdvan yağmuru ile bereketlendirsin, onu Cennetü’l Firdevs’in en yüksek yerine iskân eylesin.


ALTMIŞ ALTINCI MEKTUP

Mevlâna Halid (ks) bu mektubu; Bağdat’tan Süleymaniye’ye, münkirler cemaatinin başı Seyyid Ma’ruf’u af etmesi hakkında ve onun talebine cevaben göndermiştir. Allah CC kabrini nur, rahmetini bol eylesin. Cennet’ül Firdevs’teki menzilini yüceltsin.


ALTMIŞ YEDİNCİ MEKTUP

Allah CC bizleri onun nefesiyle bereketlendirsin. Nurunun bir parçasını üzerimize indirsin. Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Dımaşk’tan Bağdat’a samimi muhlisi ve yakın dostu ilim tahsilinde arkadaşı, büyük alim, fazilet saibi mevlamız Şeyh Abdurrahman Ruzbehani (r.a)’ye göndermiştir.


ALTMIŞ SEKİZİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Bağdat’ın müftüsü olan, halifesi ve dostu allame es-seyyid Ubeydullah Haydari efendiye göndermiştir. Allah rahmet eylesin.


ALTMIŞ DOKUZUNCU MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; Bağdat’ın müftüsü, halifesi Seyyid Ubeydullah el-Haydari efendiye göndermiştir. Allah-u Teala sırlarını yüceltsin. Mevlana Halid (ks)’in evi Bağdat’tan Şam’a giderken Urfa’da vefat eden oğlu Mevlana Şehabeddin’in taziyesi için gelen mektuba cevaptır.


YETMİŞİNCİ MEKTUP

Allah CC bizi irfanından istifade ettirsin. Bereketlerinin damlalarını üzerimize yağdırsın. Mevlana Halid (ks) bu mektubu sadık ve samimi müridleri, sır hazinelerine sahip Kudüs müftüsü, fazıl, allame, Seyyid Muhammed Tahir Efendi’ye (ks) ve saltanat-ı aliyenin merkezinde bulunan halifelerinden fazıl Hoca Ömer Rasim Efendi’ye (ra) göndermiştir.


YETMİŞ BİRİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (ks) bu mektubu; alim, fazıl, Molla Muhammed Said es-Süveydi el-Bağdadi Efendiye göndermiştir.


YETMİŞ İKİNCİ MEKTUP

Allah CC derecesini en yüce mertebelere yüceltsin, bizleri onunla birlikte peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed (aleyhi ekmeluttehaya)’in sancağı altında haşr eylesin.

Mevlâna Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu Medine-i Münevvere’deki muhlis etbaına göndermiştir.

(Oradaki halifesi Şeyh İsmail Zelzelevi’nin tarikattan kovulan Abdülvehhab’ın, Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) aleyhinde yazdığı risaleyi Abdülvehhab’ın tesirinde kalarak, Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz)’e getirme hatasına düşmesinden dolayı Medine’deki etbaın Şeyh İsmail’i istememeleri ve Mevlana Halid hazretleri onun yerine Seyyid Abdülkadir Berzenci’yi göndermesi mektupla bildirilmektedir.)


YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; samimi muhlisi Akka vilayetinin hakimi, merhum Abdullah Paşa’ya hicri 1242 senesinde, Lübnan’daki Dürzilerin, ayaklanmasının bastırılması sırasında göndermiştir.


YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; 73. mektupta adı geçen büyük vezir ve Akka vilayetinin değerli hakimi Abdullah Paşa’ya cevap olarak göndermiştir. Allah CC gözlerini aydınlık etsin.


YETMİŞ BEŞİNCİ MEKTUP

Cenab-ı Allah CC bizleri onun bereketiyle şereflendirsin; Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu Bağdat’taki halifelerin önderi, halifesi Şeyh Muhammed Cedid’e göndermiştir.


YETMİŞ ALTINCI MEKTUP

Allah CC kendisinden razı olsun. Bize onun himmet ve medediyle yardım eylesin. Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu büyük alim, kamil, fazıl mürşidlerden ve Bağdat’ta güvendiği kimselerden olan Şeyh Muhammed Cedid ve Seyyid Abdülgafur Müşahidi (kaddesallahu sırrahulaziz) ‘ye göndermiştir.


YETMİŞ YEDİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; müridi, eski dostu, ilim tahsilindeki arkadaşı allame, muhakkik mevlamız Şeyh Abdurrahman Ruzbehani’ye virdini değiştirme talebi üzerine cevap olarak yazmıştır.


YETMİŞ SEKİZİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu Şeyh Ebü’l Hayr’a yazmıştır. Diyarbakır’daki halifesi merhum Şeyh Halid Cezeri’nin (radıyallahu anh) yanına gidip hatme-i hacegana katılmasına izin verdiğini beyan etmektedir.


YETMİŞ DOKUZUNCU MEKTUP

Cenab-ı Allah CC bizlere O’nun medediyle yardım eylesin. Bereketlerinden üzerimize yağdırsın. Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; Koysancak’ı halifesi olan fazıl, alim, kamil mürşid mülazım Şeyh Abdullah Celi (kaddesallahu sırrahulaziz)’ye göndermiştir.


SEKSENİNCİ MEKTUP

Allah CC kendisinden razı olsun. Medediyle bizlere yardım eylesin. Bu mektup Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz)’in muhlisi, güvendiği yakın dostu ve keskin görüş sahibi İbn-i Naib lakabıyla meşhur Seyyid Muhammed Esad Efendi (radıyallahu anh)’yedir.


SEKSEN BİRİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu 1241 senesinde Beytullahü’l Harem’den Dımaşk’ı Şam’a İbn Ebu Feth adıyla meşhur olan fazıl,muhlisi Şeyh Salih Acluni’ye göndermiştir.


SEKSEN İKİNCİ MEKTUP

Allah CC bizi onun medediyle kuvvetlendirsin. Onun bol ihsan ve yardımlarıyla bizleri faydalandırsın. Mevlâna Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; allame, fazilet sahibi, güzel ahlak ve şerefli nesebe sahip Seyyid Muhammed Cündi’ye göndermiştir.


SEKSEN ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Allah CC onun bereketlerinden bizi de faydalandırsın. Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; değerli vezir, Akka vilayetinin hakimi, Abdullah Paşa’ya göndermiştir.


SEKSEN DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Cenab-ı Allah sırlarının nefhalarından bizlere ihsan eylesin. Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz)bu mektubu; halifesi, Bağdat müftüsü Seyyid Ubeydullah Haydari (kaddesallahu sırrahulaziz) Efendiye göndermiştir.


SEKSEN BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; Şam’dan Bağdat’taki halifesi Muhammed Cedid’e göndermiştir.


SEKSEN ALTINCI MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu Bağdat’taki iki halifesine göndermiştir.


SEKSEN YEDİNCİ MEKTUP

Allah CC bizi O’nun hidayet yolu üzerinde sabit kılsın. Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; Şam’da bulunan halifesi ve çocuklarının ilk vasisi olan Şeyh İsmail Enarini’ye göndermiştir.


SEKSEN SEKİZİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; Bağdat’taki iki halifesine göndermiştir.


SEKSEN DOKUZUNCU MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu Kudüs-ü Şerif’teki muhlisi allame Şeyh Ömer el-Müctehid’e göndermiştir.


DOKSANINCI MEKTUP

Mevlâna Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; Şam’dan Bağdat’taki halifesine göndermiştir.


DOKSAN BİRİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; Bağdat’taki halifesi Muhammed Cedid’e göndermiştir.


DOKSAN İKİNCİ MEKTUB

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; Şeyhü’l-İslam, Müftiü’l Enam samimi muhlisi Mekkizade Mustafa Efendi’ye -Allah kabrini kokulu ve hoş eylesin- göndermiştir.


DOKSAN ÜÇÜNCÜ MEKTUB

Allah CC kabrini nurlandırsın. Mevlâna Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu; talebesi, allame, meşhur alim Seyyid Mahmud Şihabüddin Alusi’ye göndermiştir.


DOKSAN DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu halifesi, Harem-i Şerif’teki sufilerin imamı Şeyh Muhammed Salih’e göndermiştir.


DOKSAN BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid (kaddesallahu sırrahulaziz) bu mektubu Bağdat’taki halifelerin reisi allame, Seyyid Mahmud Geylani Efendi’ye göndermiştir.


DOKSAN ALTINCI MEKTUP

Allah CC nefesleriyle bizleri yüceltsin. Kalblerimizi marifetinin nuruyla nurlandırsın. Mevlana Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu halis müridi Molla Yahya Mervezi’ye göndermiştir.


DOKSAN YEDİNCİ MEKTUP

Bu mektup Mevlâna Halid kaddesallahu sırrahulaziz ‘in vasiyeti hakkındadır. Vefatından önce halifelerine yazılmıştır.


DOKSAN SEKİZİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu; Şemdinli’li büyük alim, kamil Seyyid Taha Hakkari’ye kaddesallahu sırrahulaziz göndermiştir.


DOKSAN DOKUZUNCU MEKTUP

Mevlana Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu; Bağdat’tan Şam’daki büyük halifesi, “Nurü’l Hüda” ve “Adabu’ş-Şeyhi ve’l-Mürid” kitaplarının yazarı Şeyh Ahmet Hatip Erbili’ye göndermiştir.


YÜZÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu; Trablusşam’daki Seyyidlerin başkanı allame, Seyyid Halil Efendi’ye göndermiştir.


YÜZ BİRİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu; Kudüs-ü Şerif’ten, Şam’ın müftüsü ve oranın seyyidlerinin başkanı, kerem ve şeref sahibi, Hazreti es-Seyyid Hasen Takiyyuddin Efendi’ye göndermiştir.


YÜZ İKİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu Kudüs-ü Şerif’ten, Muhakkiklerin sonuncusu İbni Abidin lakabıyla meşhur, Seyyid Muhammed Emin’e göndermiştir.


YÜZ ÜÇÜNCÜ MEKTUP

Mevlana Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu; Kudüs-ü Şeriften, Şam’ın muhaddisi olan Şeyh Abdurrahman Küzberi’ye göndermiştir.


YÜZ DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Allah CC kendisine dostluk edeni dost, düşmanlık edeni düşman eylesin. Mevlâna Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu; Molla Muhammed Süveydi’ye göndermiştir.


YÜZ BEŞİNCİ MEKTUP

Mevlana Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu Bağdat’taki halifelerinden Seyyid Ubeydullah’a göndermiştir.


YÜZ ALTINCI MEKTUP

Mevlâna Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu halifesi Seyyid Ubeydullah Efendi’ye göndermiştir.


YÜZ YEDİNCİ MEKTUP

Mevlâna Halid kaddesallahu sırrahulaziz bu mektubu, Şam’dan allame Muhammed Emin Süveydi’ye cevap olarak göndermiştir.


(1.-8.-38.-39.-40.-47.) mektuplar_mhb eksik